Track Feminvest VON ger investerare en global exponering i vinstdrivande jämställda bolag.

Feminvest har tillsammans med Vontobel lanserat ett strategiskt certifikat med ett underliggande index som beräknas av Bank Vontobel AG med Vontobel Asset Management som indexsponsor för att göra det enklare att investera i framtiden för jämställdhet. Det strategiska certifikatet följer det underliggande Vontobel Gender Equality Strategy Index som strävar efter att investera globalt i företag som stärker kvinnor på arbetsplatsen, företag som leds av kvinnor eller har en kvinna på en viktig C-nivåposition (dvs. VD, CFO eller ordförande), eller företag som sticker ut genom att ha ett lågt lönegap mellan kvinnor och män och har program som uppmuntrar professionell utveckling. Fokus ligger på att leverera positiv avkastning i förhållande till MSCI ACWI Index USD som är jämförelseindex. Feminvest agerar marknadsföringspartner för produkten i Sverige.  Du hittar Track Feminvest VON hos Nordnet och Avanza här.

Läs mer om produkten hos Vontobel här.

Företags jämställdhetsarbete och hur det går att mäta

Den allmän uppfattningen är kanske att det är svårt att mäta hur företag arbetar med jämställdhet. Men sanningen är att inom arbetet med aktieanalyser och marknadsanalyser mäter man ett flertal punkter från klassiska ESG frågor såsom klimatpåverkan men också hur företag arbetar internt med frågor rörande jämställdhet.

Dataleverantörer och nyhetsleverantörer såsom Bloomberg tillhandahåller data på jämställdheten inom börsnoterade bolag. Det går att mäta på många sätt från andelen kvinnor i styrelsen, andelen kvinnor i ledande befattningar samt andelen kvinnligt anställda. Men jämställdhet är mer än så, det bygger också vilka möjligheter som finns för anställda på företagen samt möjligheter till vidareutveckling samt utbildning. När man investerar i bolag är detta någon som man kan väga in men om man utgår från Bloomberg och den data som finns kan man tyda att sedan 2010 har bolag där kvinnor står för 25% av ledningen presterat bättre än S&P 500 indexet med särskild stor skillnad 2020 och 2021. Om man också kollar på intäkter och ROE (Return on Equity) syns det i andra marknads analyser samma trender där företag med större tänk på jämställhet generellt presentera bättre inom dessa parametrar.

Exponering mot utlandet

Om man tar en snabb titt på några komponenter i strategin finns följande företag med:

Microsoft Corporation är ett av världens största bolag och är verksamt som ett mjukvaruföretag. Företaget erbjuder applikationer, extra molnlagring och avancerade säkerhetslösningar. Microsoft betjänar kunder över hela världen. Om man kollar Bloomberg statistik på löneskillnader mellan kvinnor och män får Microsoft Corporation ett betyg på 10 där 10 är det högsta möjliga. Vidare går det också att uppsättningen kvinnor i styrelsen 41,66%.

Novo Nordisk A/S är ett annat företag strategin ger exponering mot. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför läkemedelsprodukter. Bolaget fokuserar på diabetesvård och erbjuder system för insulintillförsel och andra diabetesprodukter och är en av världens ledande leverantörer inom området. Novo Nordisk arbetar också inom områden som hantering av blodspillning, tillväxtstörningar och hormonersättningsterapi. Bolaget erbjuder utbildnings- och träningsmaterial. Novo Nordisk har marknader över hela världen och under 2023 varit ett det mest populära företagen på den danska börsen. Även Novo Nordisk har enligt Bloomberg fått ett betyg på 10 för lönegap mellan kvinnor och män där 10 är högsta. Därutöver är det för nuvarande 46,5% kvinnor i styrelsen och 49% anställda är kvinnor varav 39% av ledingen är kvinnor.

Fortescue Metals Group Ltd. prospekterar efter och producerar järnmalm. Företaget bedriver verksamhet över hela världen och har sin bas i Australien. Bolaget ger exponering mot en intressant sektor nödvändig i energiomställningen samt ett land som annars kan vara svårt att investera i. Enligt bloomberg löneskillnader mellan kvinnor och män får även Fortescue Metals Group Ltd betyg 10 där 10 är högsta. Bolaget har en hög andel kvinnor i styrelsen där den nuvarande styrelsen består av 62,5% kvinnor. Oavsett om branschen historisk har varit mansdominerad är 23% av de anställda kvinnor och 30% av ledningen består av kvinnor.

Index strategi

Indexsponsorn (Vontobel Asset Management AG) strävar efter att generera avkastning genom att välja aktier i medelstora och stora företag från utvecklade marknader som, enligt dess uppfattning, stärker kvinnor på arbetsplatsen och kan bidra till att främja jämställdhet mellan könen. Indexsponsorn fokuserar på företag inom följande investeringsteman baserat på data från en erkänd dataleverantör: kvinnor på arbetsplatsen, kvinnligt ledarskap samt lön och och utvecklingsmöjligheter. Temat kvinnors inflytande och arbetsplats inkluderar företag med en klassledande representation av kvinnor på olika nivåer i företagshierarkin. Temat kvinnligt ledarskap inkluderar företag med en eller flera kvinnor i en ledarposition. Slutligen inkluderar temat lön & utvecklingsmöjligheter där företag som antingen har en låg löneskillnad mellan könen och har infört policyer för utveckling av humankapitalet inkluderas.

Urvalsprocessen definieras och genomförs av Indexsponsorn i enlighet med en egenutvecklad kvantitativ modell. Urvalsprocessen är uppdelad i 4 steg.

1. Indexsponsorn väljer ut aktier i stora och medelstor Cap- och mid Cap-bolag från utvecklade marknader.

2. För det andra exkluderar det hållbarhetsbaserade steget aktier företag som bryter mot FN:s Global Compact, har någon koppling till kontroversiella vapen, olje- och gasindustrin, utvinning av termiskt kol, som har intäkter överstigande 10% från produktion av tobak eller tobak eller som är inblandade i mycket allvarliga kontroverser relaterade till ESG-frågor. Index sponsorn behåller även aktier i företag med ett ”best-in-class” betyg för den sociala pelaren. ESG betyg från erkända dataleverantörer som är högre än, eller lika BB, och med ett icke-negativt resultat för operativ anpassning för FN:s mål för hållbar utveckling 5 och 8 inkluderas.

3. För det tredje består det temabaserade steget av följande investeringsteman baserade på data från en erkänd dataleverantör: kvinnors egenmakt och inkludering på arbetsplatsen. Aktier med klassledande kvinnlig representation på en eller flera av de olika nivåerna i företagshierarki. Kvinnligt ledarskap inkluderar företag med en eller fler kvinnor i en av de viktigaste ledande befattningarna. Lön och utvecklingsmöjligheter inkluderar Aktier i a) företag med ett lågt lönegap mellan kvinnor och män, eller b) företag med ett utvecklingsresultat som är bäst i sin klass.

4. Slutligen innebär det faktorbaserade steget att man konstruerar med hjälp av följande faktorer (i viktighetsordning): storlek efter betydelse): storlek, kvalitet, värdering, tillväxt och momentum. Storleksfaktorn baseras på företagets kapitalisering. Kvalitetsfaktorn använder av ett företags lönsamhet, såsom avkastning på eget kapital. Värderingsfaktorer används som värderingsmått, såsom avkastning på vinst. Tillväxtfaktorn använder mått på tillgångar och försäljningstillväxt. Momentumfaktorn använder sig av prismomentum vid olika horisonter. Indexsponsorn väljer aktier från upp till 30 företag med den bästa multiplarna.

De utvalda Aktierna viktas proportionellt. Dessutom måste aktierna i alla företag som beaktas måste dessutom uppfylla fördefinierade likviditetskriterier med hänsyn till index och handelsvolym. Likviditetsfiltret är konstruerat för att justera syfte att justera indexets sammansättning och möjliggör ombalansering av indexet minst en gång per halvår. Indexet beräknas i SEK och belastas med en avgift på 1,25% p.a.

Trackern är öppen med uppsägningsrätt av emittenten. Track Feminvest VON finns tillgänglig på Nordnet och Avanza.

Text och bild: Vontobel


Viktig information

Denna information är varken investeringsråd eller rekommendation om investering eller investeringsstrategi, utan reklam. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren. Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland på https://prospectus.vontobel.com och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Denna information innehåller eller hänför sig till siffror från tidigare prestationer. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

© 2024 Bank Vontobel Europe AG och/eller dess dotterbolag. Alla rättigheter reserveras.

Betydande risker:
Emittentens kreditrisk:
Investerare i produkterna är exponerade mot risken att Emittenten eller Garanten inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt produkterna. En total förlust av det investerade kapitalet är möjlig. Produkterna omfattas inte av något insättningsskydd.
Marknadsrisk:
Värdet på produkterna kan sjunka betydligt under inköpspriset på grund av förändringar i marknadsfaktorer, särskilt om värdet på den underliggande tillgången sjunker. Produkterna är inte kapitalskyddade.
Valutarisk:
Om produktens valuta skiljer sig från den underliggande tillgångens valuta beror värdet på en produkt också på växelkursen mellan de respektive valutorna. Som ett resultat kan värdet på en produkt fluktuera avsevärt.

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!