Det lönar sig att ha koll på sina familjejuridiska handlingar om du är företagare. Det konstaterar våra familjerättsjurister Ulrika Didon Kajerdt och Ann Engwall och tipsar om hur du undviker problem som kan uppstå.

Ann Engwall & Ulrika Didon Kajerdt

Vi träffade nyligen två affärskompanjoner som hade betalat stora belopp för konsulttimmar som gick ut på att få ner skatten någon eller några procent vid försäljningen av deras företag. Det är inget fel i att planera för att betala rätt skatt, men i detta fall visade det sig att ingen av kompanjonerna eller konsulterna uppmärksammat det faktum att hälften (!) av deras livsverk var helt oskyddat vid en skilsmässa.

Av någon anledning glöms de familjejuridiska frågorna ofta bort när man gör sitt livs affär, till skillnad mot framförallt de skattedrivna frågorna. Orsaken är nog att okunskapen är stor om vilka konsekvenser det kan få om man inte har sina familjejuridiska handlingar i ordning.

Frågan du bör ställa dig som företagare, är vad som händer med ditt aktieinnehav i samband med vissa livshändelser:

Om du är gift
Om du till exempel gifter dig, ingår dina aktier som huvudregel i giftorättsgodset om du och din make/maka inte har avtalat om annat.
Att en tillgång är giftorättsgods innebär att värdet av egendomen ska ingå i en bodelning när äktenskapet upphör vid skilsmässa eller dödsfall. Bodelning innebär att värdet ska delas lika. Om en värdemässig likadelning är ett önskat scenario är det ”ingen ko på isen”. Om det däremot kan bli ekonomiskt svårt att lösa ut en make/maka från aktiernas marknadsvärde, eller till och med är en omöjlighet för fortsatt ägande av aktierna, är det dags att agera, såvida det inte redan är för sent.

Genom ett äktenskapsförord kan makarna – både före och under ett äktenskap – avtala om vilken egendom som ska bodelas och vilken egendom som inte ska ingå i en bodelning, och därmed utgöra den ena partens så kallade enskilda egendom. Genom ett äktenskapsförord kan alltså ett aktieinnehav – eller del därav – göras till enskild egendom.

Tänk på helheten
Det är dock viktigt att i samband med att ett äktenskapsförord upprättas utgå från båda makarnas hela ekonomiska situation. Det vill säga: fokusera inte bara på aktieinnehavet. Inte sällan undertecknas äktenskapsförord som till exempel den ena partens revisor har upprättat och som endast tar sikte på ägarmakens intressen, ofta utan att ens ha träffat den andre maken. Detta förord ingås då utan att någon som helst analys eller rådgivning om helheten har gjorts, och kanske även utan att den andre maken har förstått konsekvenserna av sin underskrift.
I de här fallen kan man behöva kompensera den andre maken på olika sätt, till exempel att denne också får enskild egendom och/eller att ägande av viss egendom flyttas från ägarmaken till den andre maken och som även görs till enskild egendom.

Makarna måste även komma överens om hur man ska avtala om eventuell utdelning från bolaget till ägaren. Ska denna utgöra giftorättsgods, det vill säga bodelningsbar egendom, eller ska även denna utgöra enskild egendom för ägaren? Här kanske inte samma skyddsbehov för ägarmaken föreligger. Det finns inga rätt eller fel i hur man resonerar, men det är viktigt att diskutera igenom och förstå konsekvenserna av sina val.

Glöm inte att uppdatera…
Däremot kan man inte upprätta ett äktenskapsförord och sedan tro att man aldrig behöver uppdatera det. Om omstruktureringar eller till exempel en underprisöverlåtelse i bolaget görs, så bör även ett eventuellt äktenskapsförord uppdateras, då det annars kan bli tämligen värdelöst som skyddsdokument för ägarmaken. Omstruktureringen kan leda till att förordet pekar ut fel aktier som enskild egendom. Äktenskapsförord är således färskvara som behöver ses över med jämna mellanrum.

..eller att registrera
Ett äktenskapsförord måste registreras hos Äktenskapsregistret för att bli giltigt. Vill man upphäva eller ändra innehållet i det måste man alltså skicka in ett nytt äktenskapsförord för registrering vars innehåll upphäver det gamla äktenskapsförordet.
Vissa aktieägaravtal har som villkor att aktierna via äktenskapsförord ska göras till ägarens enskilda egendom. Detta kan dock vara ett svårt villkor att uppfylla då det kräver ytterligare ett avtal: äktenskapsförordet. Detta i sin tur förutsätter att båda parter är överens om innehållet. En make kan inte ensidigt bestämma innehållet i äktenskapsförordet. Därför är det många aktieägaravtal vars innehåll det faktiskt bryts mot direkt vid undertecknandet.

Vad händer vid dödsfall?
Som företagare bör du även fundera på vad som händer när du som ägare av ett bolag avlider. Bland dina tillgångar finns ju då aktierna i bolaget som ska ärvas på något sätt.
Med tanke på att dagens familjebildningar ofta är mer invecklade än enbart make och gemensamma barn, bör du som företagare noga sätta dig in i de bodelnings- och arvsregler som finns. Det är till exempel fortfarande vanligt att tro att enskild egendom ärvs direkt av barnen, det vill säga att en efterlevande make inte ärver sådan egendom. Detta stämmer inte alltid, då enskild egendom ärvs precis på samma sätt som annan (giftorättsgods) egendom.

Dessutom är det viktigt att notera att det är endast genom att upprätta ett testamente som det är möjligt att göra arvet till mottagarens enskilda egendom. Utan ett testamente blir arvet som du lämnar efter dig giftorättsgods för mottagaren. Om man inte är ensam ägare av ett bolag utan har en eller flera kompanjoner, måste man även beakta bolagsordningen och ett ev. aktieägaravtal som har slutits mellan ägarna, och som ev. reglerar vad som ska hända med aktierna vid en delägares död (förköpsrätt/hembud).

Det finns följaktligen en hel del familjejuridiska frågor att fundera på som företagare och entreprenör. Se till att informera dig om just din situation och agera utifrån dina förutsättningar, avslutar Ann Engwall och Ulrika Didon Kajerdt.

För ett par veckor sedan arrangerade Feminvest tillsammans med SEB Private Banking ännu ett frukostevent men denna gången på temat ”Mitt, Ditt & Vårt”
Familjerättsfrågor, partnerskap, juridiska frågor, avtal och pension kommer du att få höra experterna prata mer om i avsnittet, vidare får du också att introduceras för tio fantastiska entreprenörer!

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!