Simplicity är ett snabbväxande fondbolag som idag förvaltar fem aktiefonder och fyra företagsobligationsfonder. Det senaste tillskottet är en nylanserad fastighetsfond. Här hittar ni till deras hemsida. Bolagets historia började med en aktiefond, Simplicity Norden, som lanserades 2002. Sedan dess har fondbolaget Simplicity utökat utbudet med en global aktieexponering via Simplicity Småbolag Global, samt ett par ytterligare fonder där huvudfokuset är att skapa en hög riskjusterad avkastning.Inte långt ifrån Varbergs omtalade stränder ligger den röda vackra tegelbyggnaden. Fastigheten har kommit att bli företagets signatur. Här huserar ett team om som idag förvaltar över 20 miljarder kronor åt privatsparare, institutioner och företag.
Henrik som förvaltar företagets räntefonder berättar att fördelarna är många med ett huvudkontor i Sveriges surfmecka, själv kitesurfar han regelbundet när tiden räcker till.

Hållbara investeringar

Det finns många olika vinklar på hållbara investeringar. För Simplicity så är det arbetet definierat på flera olika sätt där de dels har en aktiv påverkansdialog med de bolag de investerar i. De väljer även aktivt bort bolag som producerar och säljer alkohol, tobak, pornografi eller vapen samt företag som tillhandahåller kommersiella speltjänster. 
– Ibland kan det vara svårt att dra en gräns för vad som är okej och vad som inte är det. Ett exempel på det kan vara en detaljhandelskedja där butikerna säljer många olika varor, varav vissa tillhör de kategorier av produkter vi väljer bort, som till exempel snus, cigaretter eller folköl. Det kan också handla om vilka tv-program man kommer åt i ett visst kanalutbud från ett mediebolag. I dessa fall anges istället en accepterad andel av underliggande bolags omsättning från produkten. Denna är satt till 5 % av bolagets omsättning. 
Utöver dessa branscher utesluter dessutom Simplicity samtliga fonder bolag som utvinner fossila bränslen samt övriga företag inom sektor 10 inom GICS sektorklassificering.
De har vidare ett samarbete med Sustainalytics, samt har skrivit på UNPRI, de FN-stödda riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar.
Påverkansdialog. Simplicity ser även aktivt på sitt eget ansvar och för en dialog med bolag där de upplever en förhöjd risk för brott mot exempelvis UN Global Compacts principer. Henrik, kan du berätta hur det fungerar i praktiken?
Om ett bolag bryter mot någon av UN Global Compacts 10 principer får vi direkt en alert i vilken överträdelsen beskrivs. Vi har en hållbarhetskommitté som lyfter frågan och även beslutar att vi ska kontakta bolaget för att få svar på hur de själva beskriver problemet, hur de planerar att åtgärda det samt hur de säkerställer att överträdelsen inte sker vid flera tillfällen. Hållbarhetskommittén följer sedan upp genom att analysera svaret från bolaget och gör därefter en bedömning huruvida åtgärderna är tillräckliga, relevanta och verifierar också att bolaget själva inser vikten av förändringsvilja. Hållbarhetskommittén beslutar om ärendet skall avskrivas eller om det behövs ytterligare information från bolaget. Förvaltaren har därmed ett beslutsunderlag om bolaget skall behållas eller avyttras utifrån överträdelsens beskaffenhet och hur bolaget har agerat vid den uppkomna situationen.
Ni har fyra prisvinnande räntefonder, vad är det för skillnad på dessa? 
Framför allt har våra fyra olika fonder olika riskprofil vilket är en medveten strategi för att vårt erbjudande skall vara heltäckande inom segmentet företagsobligationer. Det som skiljer dem åt är främst kreditkvalitet, placeringshorisont, geografisk inriktning samt avkastningskravet där Simplicity Likviditet är vår försiktigaste fond och Simplicity High Yield vår mest riskfyllda inom segmentet företagsobligationsfonder. Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond befinner sig mitt emellan de andra två fonderna avseende risk och avkastning. Alla våra fonder är valutasäkrade till svenska kronor. Detta för att det annars skulle ge en för stor rörelse i fonden som vi inte vill ha då vi söker en underliggande ränta i alla våra fonder. Om vi haft dem i lokala valutor skulle det kunna ge för stora rörelser i fonderna. Detta vill inte vi ha utan söker istället en underliggande ränta i alla våra fonder.

Nedan ser ni en kort beskrivning av respektive fonds karaktär;

Simplicity Likviditet är den av våra fonder med lägst risk, riskklass två av sju. Investeringar görs i företagsobligationer utgivna i svenska kronor med hög kreditkvalitet och relativt kort löptid i jämförelse med de andra fonderna. Fondens avkastningskrav är att följa de korta svenska räntorna inom företagsobligationer med hög kreditkvalitet. 
Simplicity Företagsobligationer, riskklass tre av sju, investerar i företagsobligationer utgivna i Norden. Här är ungefär 60 procent investerat i bolag med hög kreditvärdighet, och 40 procent i bolag med lite lägre kreditvärdighet. Avkastningskravet men också risken blir därför något högre.
Simplicity Global Corporate Bond, riskklass tre av sju, investerar i företagsobligationer globalt med en fördelning av cirka 50 procent i bolag med hög kreditvärdighet, och cirka 50 procent i bolag med lite lägre kreditvärdighet. Den är väldigt lik Simplicity Företagsobligationer men med en global spridning på innehaven. 
Simplicity High Yield, riskklass fyra av sju, är den av våra räntefonder med högst risk och samtidigt högst förväntat avkastning. Fonden har ett nordiskt fokus och har en fördelning på cirka 20 procent i bolag med hög kreditvärdighet och cirka 80 procent i bolag med lite lägre kreditvärdighet. 
I augusti startade Simplicity en räntefond med högre risk, för investerare med en en placeringshorisont på minst tre år. Simplicity High Yield kommer ha ett nordiskt fokus och investera i obligationer utgivna av företag med lite lägre kreditvärdighet, vilket ger möjlighet till högre avkastning om förvaltaren lyckas undvika konkurser. Samtliga räntefonder investerar en del av kapitalet i gröna och sociala obligationer, vilket är obligationer där pengarna öronmärks för olika former av miljöprojekt eller samhällsnyttiga projekt.
Ni har startat en ny fastighetsfond, hur kommer den att förvaltas och vad är bakgrunden till starten? 
Vi har under många år tänkt att vi ska starta en fastighetsfond då vi gillar tillgångsslaget. Vi har själva investerat under lång tid i dessa bolag inom våra andra fonder i former av aktier och räntor vilket innebär att vi har bra koll på de flesta bolagen. Många har en relation till fastigheter vilket gör det enkelt att förstå vad fonden innehåller och därför är det intressant med en renodlad fastighetsfond. Det är ju världens största tillgångsslag.
Henrik fortsätter,
Fonden kommer främst att investera i svenska fastighetsbolag men har ett mandat att röra sig i hela Norden och direkt vid fondstart kommer fonden ha inslag av flera nordiska bolag. Strategin i fonden utgår från att få en jämn fördelning av vilka typer av fastigheter som bolagen äger. De kan bestå av en hyresfastighet, kontor, hotell/restaurang, logistik, samhällsfastighet eller ett rent fastighetsutvecklings-bolag. Denna fördelning är en nyckel för god avkastning för att äga en fin egen fastighetsportfölj. Vidare vill fonden även sprida sina innehav geografiskt samt vilken typ av bolag det är. En hyresfastighet är säkrare än ett bolag som sysslar med Fastighetsutveckling.  Den sista hörnstenen i förvaltningen är hållbarhet. Fonden kommer premiera de bolag som aktivt jobbar med hållbarhet och ligger långt fram i branschen. De tror vi skall vara morgondagens vinnare i fastighetsbranschen.
Varför ska man välja er nystartade Fastighetsfond?

Henrik berättar att tanken är att fonden skall ge en bred exponering mot tillgångsslaget fastigheter för att bygga upp en egen fastighetsportfölj. Teamet består av både ränte och aktieförvaltare vilket skapar dynamik och nytänkande. I skrivande stund innehåller fonden ca 38 aktier som utgår från att vara likaviktade men varje bolag analyseras och premieras utifrån Segment, Geografi, Risk/lönsamhet och Hållbarhet. Det innebär att de medelstora och mindre bolagen får en större vikt i jämförelse med fondens jämförelseindex.

Avslutningsvis får vi berättat för oss att Simplicitys Fastighetsfond finns tillgänglig via Avanza, Swedbank, SAVR, ISK och direkt hos Simplicity. Inom kort också hos Nordnet. Vi får berättat att de givetvis kommer att arbeta löpande för att försöka göra den tillgänglig på fler plattformar.

Känner du till UNPRI, de FN-stödda riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar?

PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar

 1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
 2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
 3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.
 4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
 5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
 6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

  Vill du komma i kontakt med Simplicity så hittar du kontaktuppgifter här!

  Henrik Tingstorp VP | Partner | CIO Fixed Income Fund Management Part of Simplicity since 2005. CIO for the fixed income funds Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond and Simplicity High Yield.

   

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!