Många konsumenter och företag har hört talas om blockchain-teknik. De flesta användare associerar blockchain-teknologi med kryptovalutor och möjligheten att handla med dem. Det resulterar även i att fler investerare kan känna igen en tillväxtpotential och bli medvetna av de tvärsektoriella effekterna. Förutom handel med mynt och tokens finns det även andra tillämpningsområden för tekniken. Baserat på vad Forbes Technology Council publicerade, tittar vi närmare på 10 av de mest intressanta trenderna. 

1. Skapa öppenhet i statistiken

Om vi tittar på den nuvarande marknaden finns det många mobila och digitala erbjudanden, som ett resultat finns det en mängd data om användarnas beteende och intressen. Ett bra exempel på detta är streaming marknaden. 
Fler och fler användare vänder sig till streamingtjänster. Även om användarna betalar en månadskostnad, erbjuder flexibiliteten och omfattningen av tjänster helt enkelt fler fördelar. Men alla marknadsaktörer kan inte dra nytta av denna utveckling, eftersom de royalties som genereras av de involverade artisterna vanligtvis inte räcker för att försörja sig själva. 
Anledningen till detta är bristen på öppenhet från streaming leverantörernas sida. Artister har för närvarande bara begränsade alternativ för att visa sin egen statistik. Endast kända musiker kan dra nytta av den nuvarande marknadsmiljön. Blockchain kan vara en lösning på problemet, genom att skapa en mer transparent insyn och förenkla hanteringen av rättigheter. Med hjälp av blockchain är det lättare att dokumentera ägarstrukturen. På detta sätt kan musiker och andra artister får en mer exakt bild av deras prestanda och en rättvis ersättning.

2. Optimera samarbete och kontroll

Det andra användningsfallet för blockchain-teknik rör området kontroll och samarbete, där en naturlig spänning redan finns. Från anställdas och arbetsgivarens synvinkel är ett nära samarbete och kontinuerlig kontroll två motsatta metoder. 
En spänning som kan överbryggas med blockchain-teknik. Samarbete är en viktig framgångsfaktor, men dokumentation och lagring av information i en oföränderlig form måste också garanteras. 
Till exempel kan företag använda blockchain för att samla in data, likt en SQL-databas. All data lagras i den decentraliserade huvudboken så att affärspartners kan vara säkra på att det inte är möjligt att ändra den affärskritiska informationen. 

3. Decentraliserad finansiering växer

Decentraliserad finansiering eller DeFi är ett ekosystem av decentraliserad finansiella applikationer som är baserade på distribuerad huvudboksteknik (Distributed Ledger Technology, DLT). DeFi har vuxit snabbt under de senaste månaderna. Applikationerna säkerställer att tillgångsförvaltningen i allt högre grad sker genom decentraliserade lösningar – vi upplever en övergång från centraliserade banker till decentraliserade DeFi-appar. 
Det finns dock fortfarande en nackdel, eftersom DeFi-applikationer också visar sig vara mottagliga för hackerattacker. Anledningen till detta är inte tekniken utan gränssnittet för slutanvändaren. Det är därför viktigt att implementera de höga säkerhetskraven från finansmarknaden och skydda kunder från fientliga attacker. Om dessa brister förbättras kan DeFi-applikationer fortsätta växa kraftigt i framtiden. 

4. Optimera hantering av leveranskedjan

Ett särskilt intressant användningsområde för distributed ledger technology är hantering av leveranskedjan, blockchain-lösningen från IBM har redan visat potentialen som teknologin erbjuder. 
Blockchain erbjuder exakta, autentiska och transparenta transaktioner. Följaktligen finns det fullständig öppenhet om kostnader som uppstår, godkända och avvisade avgifter – när som helst. Dessutom kan all information valideras inom några minuter – tidigare tog det flera dagar eller veckor. 
Optimering av hela leveranskedjan hjälper också till att rationalisera dyra mellanhänder. Detta ökar effektiviteten i hela branschen och företag kan investera pengarna i andra lönsamma områden. 
Slutligen lagras all information i en decentraliserad och oföränderlig huvudbok. Det innebär att det inte finns något ytterligare utrymme för manipulation och att handelspartners förtroende ökar igen.

5. Revolution inom finansmarknaden

Enligt Charles Silver vd för Permission.io är oföränderlighet den störande faktorn i blockchain-tekniken. Denna nya transparensen kan därför revolutionera hela marknaden och skapa flera utmaningar för icke-transparenta industrier som banker. 
Charles Silver menar att hela finansmarknaden är icke-transparent och opålitlig. Hela systemet kännetecknas av nedsmutsning – ett perfekt exempel på detta är flertalet skandaler som framkommit för de stora svenska bankerna under de senaste åren. Ett problem som skulle kunna lösas med en lämplig marknadsöppenhet. 
På lång sikt kan distributed ledger technology bidra till att förändra hela den finansiella marknaden och nya, men framför allt mer transparenta lösningar dominera marknaden. 

6. Bättre dataskydd genom DLT

Dataskydd har spelat en större roll i Europa sedan införandet av GDPR. Det finns emellertid fortfarande flertalet brott och skandaler som involverar dataskydd. På grund av det höga värdet på användardata kan det också antas att angripare i allt högre grad kommer att fokusera på kunddata. 
Ett nytt sätt att säkert hantera data är med DLT. I framtiden kommer vi att se en övergång från centraliserade modeller till helt decentraliserade modeller, där användare har full kontroll över sin egen data. 
Detta är dock en utveckling som vi kanske bara kan observera under de kommande – den underliggande teknologin kräver helt enkelt en bred acceptans. 
Ändå kan vi redan se att företag vidtar fler och fler åtgärder för att säkerställa kunddata säkerheten.

7. Datatransparens påverkan på konkurrens

En annan trend kan ses inom området datahantering, experter tror att distributed ledger technology kommer att påverka hantering av data. 
Den ökande acceptansen av blockchain-lösningar leder generellt till ökad öppenhet på marknaden. Det resulterar i att mer data blir tillgänglig för fler marknadsaktörer och företag. På grund av den nya transparensen kommer även konkurrenterna få ökad kunskap om andra företag, som potentiella kostnader, försäljningsresultat och lager. Den nya tillgängliga kunskapen kommer då säkerställa att marknaden blir effektivare och produkter få rättvisare priser. I nästa steg minskar behovet av extern reglering och mellanhänder försvinner från marknaden. 

8. Skapa interoperabilitet mellan olika sektorer 

I grund och botten är interoperabilitet en grundläggande framgångsfaktor för blockchain-teknologi, en faktor som i framtiden kan spela en ännu viktigare roll för företag. Blockchain möjliggör datalagring och användare från olika domäner – vilket också leder till konsolidering av stora datamängder. På detta sätt kan fler företag automatiskt samarbeta med varandra mer effektivt.
Till exempel är det idag normalt att fartygstillverkare och rederier använder olika inkompatibla system. Trots de nära ekonomiska kopplingarna är processerna mellan företagen ineffektiva, vilka skulle elimineras genom att introducera ett gemensamt blockchain-baserat system. En ny teknik som kan hjälpa företag att övervinna skillnader och skapa ett enhetligt och säkert dataflöde. 

9. Nya sätt att arbeta inom mänskliga resurser

Ur ett affärsperspektiv är det en utmaning att identifiera begåvade arbetare. Även om processerna har förändrats mycket under de senaste åren har inte internet helt kunnat ändra de komplexa processerna. 
Ett centralt element i varje ansökningsprocess är dokument och certifikat. Även om digitaliseringen har optimerat arbetsflödet i företaget har risken för förfalskade dokument samtidigt ökat. 
Blockchain-tekniken kan korrigera marknadens ineffektivitet, det skulle vara möjligt att alla relevanta applikationsdokument sparas i ett blockchain-certifikat. Företag kan behandla uppgifterna på ett standardiserat sätt och de behöver inte oroa sig för felaktig information. Dessutom kan företag använda smart contracts för att automatisera betalning till anställda och säkerställa att alla arbetare betalas i tid och effektivt.

10. Användning av blockchain-teknik inom e-handel

E-handel är en av de största tillväxtmarknaderna, står nu också inför grundläggande förändringar från DLT. E-handeln har dock en grundläggande fördel jämfört med andra sektorer: affärsmodellen är redan digital. Det resulterar i att etablerade betalningsmetoder snabbt kan bytas ut och enkelt ersättas med ny teknik. 

Slutsats: Många trender – vidareutveckling ifrågasatt

Forbes Technology Council åsikt visar att det finns för närvarande många områden där blockchain-teknik har enorm potential. I princip kan tekniken initiera en förändring i sektorerna, men många företag har hittills gömt sig från förändringarna.
Det finns redan många modeller som låter förnuftiga och är redan synliga på marknaden idag. De inkluderar störningar i leveranskedjan, DeFi, blockchain-certifikat för akademiker och ökad öppenhet. Å andra sidan finns det mixade åsikter om öppenhet med företagsuppgifter. Det är svårt att föreställa sig att företag ska frivilligt börja dela känslig information med konkurrenter. Marknaden är inte tillräckligt effektiv för att detta ska fungera och konkurrensfördelar kommer fortsätta spela en viktig roll i framtiden, vilket utgör en hörnsten i vårt ekonomiska system. 

Feminvest_newsletter

Registrera dig för att få hålla dig uppdaterad om vad som händer här på Feminvest

You have Successfully Subscribed!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Du får ta del av inbjudningar, artiklar samt investeringsnyheter från oss.

Tack, du kommer att höra från oss framåt!