Äktenskapsförord – en färskvara?

Inom ett äktenskap talar man om två typer av egendom; giftorättsgods och enskild egendom. När man ingår äktenskap blir ens egendom till giftorättsgods. Detta innefattar i princip allt man äger, möbler, bankmedel, bostadsrätten, sommarstugan, företaget, bilen och så vidare.

Man äger fortfarande sina egna tillgångar och ansvarar för sina egna skulder under äktenskapet. Först när ett äktenskap avslutas aktualiseras giftorätten, vilket innebär att giftorättsgodset kan delas upp mellan makarna genom en bodelning. Hur giftorättsgodset ska delas upp är en fråga som inte är helt enkel att besvara. Bodelningar kan medföra oerhört långdragna och infekterade konflikter, vilket jag som advokat tyvärr ofta får erfara.

Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan man säkerställa att egendom görs till enskild egendom och hålls utanför bodelningen. Många blivande makar väljer att upprätta ett äktenskapsförord i samband med att man gifter sig. Det brukar vara lättare att ta upp frågan då jämfört med att föra frågan på tal när äktenskapet har varat under flera år. Det är inte ovanligt att blivande makar skriver i äktenskapsförordet att ”all den egendom som en make för med sig in i äktenskapet och förvärvar under äktenskapet ska vara den makens enskilda egendom”. På så sätt avtalar man i princip bort det synsätt som följer av lag, det vill säga att makarnas egendom tillhör makarna gemensamt. Denna formulering kan vid en första anblick verka skälig och rättvis, men så behöver det inte framstå den dag makarna väljer att gå skilda vägar. Ofta kan en sådan formulering, tvärt om, senare framstå som orättvis. 

Man vet aldrig i förväg hur livet kommer te sig och hur ens ekonomiska och övriga förutsättningar kommer förändras under livets gång. Ansvaret för försörjning, hem och familj eller roller i familjeföretaget kanske fördelas på ett helt annat sätt än vad man hade föreställt sig från början. Jag har varit med om att innehållet i äktenskapsförordet till och med blev orsaken till skilsmässan, och det hade nog knappast någon av makarna tänkt sig när det från första början undertecknades.

Det finns särskilda krav som ska vara uppfyllda för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt och jag rekommenderar alltid att man låter en advokat upprätta äktenskapsförordet. Detta främst för att man ska få korrekt rådgivning och verkligen förstå innebörden av det avtal man faktiskt ingår genom ett äktenskapsförord. Det går nämligen inte att få ett äktenskapsförord upphävt utan vidare och innehållet kan få helt andra konsekvenser än vad man kanske hade avsett från början.

Vad ska man då tänka på vid upprättandet av äktenskapsförord? Förutom att ta hjälp av en advokat med erfarenhet av ekonomisk familjerätt bör man ha i åtanke att ett äktenskapsförord kanske inte kommer vara skäligt under hela tiden äktenskapet varar. Se över innehållet i äktenskapsförordet ibland och tänk igenom om det fortfarande är så ni vill fördela era tillgångar om äktenskapet upplöses. Ni kanske vill lägga till en mening efter tio år? Kanske bör den ena maken exempelvis utge en summa till den andra som kompensation för den andres föräldraledighet, VAB, större ansvar för hemmet eller liknande. Det kan också vara bra att tänka på att man ofta önskar en viss fördelning om äktenskapet avslutas genom en skilsmässa och en annan fördelning om det avslutas genom att en make avlider (detta är särskilt aktuellt om det finns särkullbarn).  

Avslutningsvis kan sägas att ett äktenskapsförord som är oskäligt inte alltid behöver innebära att man går lottlös ut ur en skilsmässa. Det kan gå att kräva att fördelningen jämkas om det utfall som äktenskapsförordet resulterar i framstår som alltför orättvist. 

Advokat Anna Gecer

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz

anna@advokatzz.se

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *