Jag vill i min första krönika beskriva och förklara ett av de grundläggande momenten som för mig har varit helt avgörande för att nå mina mål för mitt sparande. Jag är övertygad om att en av de avgörande faktorerna till att jag, över tid ska bli framgångsrik i mitt sparande beror på hur väl jag kan strukturera upp och planera min ekonomi. Att planera för saker jag med säkerhet, eller åtminstone med viss säkerhet vet kommer att hända såsom min framtida pension, ett förändrat boende och kanske en större familj? Men även för saker som skulle kunna hända, perioder då jag står utan jobb, är sjuk eller andra situationer som på ett eller annat sätt kan komma att påverka mina inkomster och min möjlighet att spara.

Hur ser det ut för dig nu och överskådlig tid framöver? Om du studerar, arbetar eller söker arbete, har du olika stort utrymme för sparande. Börja med att skapa en budget genom att se över din inkomst och dina utgifter och fundera över hur mycket du kan spara och hur ditt sparande skulle kunna fördelas. Skapa dig en bild över framtiden och sätt upp de mål du har med ditt sparande, både på kort och på lång sikt och vad som kommer att krävas för att nå till dina mål på uppsatt tid.

Du kommer under livet kunna spara olika mycket i olika perioder, beroende på vart i livet du befinner dig. Det kommer komma tillfällen där du kanske inte har möjlighet att spara något alls och detta behöver du ta med i din beräkning när du sätter upp dina sparmål och lägger planen för hur du ska nå dit. Du kanske har möjlighet att i perioder spara mer än du tänkt dig för att kompensera perioder med sämre möjligheter?

Om du inte redan har en buffert så planera för hur du ska bygga upp en och hur stor den behöver vara just för dig. Det ger dig en trygghet om något oförutsett händer men skapar också möjlighet att avvara de pengar du satt av på längre sikt. Det är viktigt att det kapital du  sätter av för att nå dina långsikta mål, såsom ett framtida lägenhetsköp eller din pension och som placeras utifrån den placeringshorisonten, inte behöver användas i sämre tider om du exempelvis blir sjuk i en period eller står utan jobb.

På samma sätt är det viktigt att du tydligt skiljer på ditt sparande utifrån olika mål och prioriteringar du satt upp. Så att ändrade förutsättningar inte behöver ändra om dina planer eller att du helt enkelt omedvetet, hela tiden enbart fokuserar på det sparande som ligger närmast i tiden eller just nu är mest intressant att nå. Har du en tydlig struktur, plan och en god översikt så kommer du ha bättre möjligheter att nå alla de mål du sätter upp, både på kort och lång sikt. Så fokusera inte enbart kring hur du bäst placerar ditt kapital utan avsätt också tid för att planera och strukturera upp din ekonomi så att du kan hantera olika mål utifrån sina respektive placeringshorisonter för att nå bästa resultat. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *